ข่าวเด่น News

ประชาคมเชียงรายรับรู้เรื่องการขับเคลื่อน
สู่ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN)
รวมทุกภาคีเครือข่าย

Building the Awareness of
Chiang Rai to UCCN – 2nd

 
27 October 2020
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองเชียงราย
สู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

Chiang Rai to UCCN 
Committee 1st Meeting

 
15 October 2020
ประชาคมเชียงรายรับรู้เรื่องการขับเคลื่อน
สู่ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN)
กลุ่มย่อยภาคีเครือข่าย

Building the Awareness of
Chiang Rai to UCCN – 1st

 
27 August 2020
มฟล. จับมือ อพท. และจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนเชียงรายไปสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 

Expert Meeting of Chiang Rai to UNESCO Creative Cities Network UCCN

 
24 July 2020

กิจกรรม Activity

BANDUNG & BAGUIO CITY

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่าย UCCN ในต่างประเทศ
เมืองบันดุง อินโดนีเซีย (Design)
เมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์ (Crafts & Folk Art)
27 พฤศจิกายน 2563
 
Video Conference Meeting
with UCCN
Bandung – City of Design
Baguio city – City of Crafts & Folk Art
27 November 2020

PHUKET

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูเก็ต
เมืองด้านอาหาร UCCN
23 – 25 พฤศจิกายน 2563
 
Learning and Sharing at Phuket
City of Gastronomy – UCCN
23 – 25 November 2020

BANGKOK

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรุงเทพฯ
เมืองด้านการออกแบบ UCCN
16 – 18 ตุลาคม 2563
 
Learning and Sharing at Bangkok 
City of Design – UCCN
16 – 18 October 2020

CHIANG MAI

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงใหม่
เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน UCCN
8 – 10 ตุลาคม 2563
 
Learning and Sharing at Chiang Mai  
City of Crafts and Folk Art – UCCN
8 – 10 October 2020

– CHIANG RAI CREATIVE SPACES –

Doi Tung Development Project
White Temple
Art Bridge Chiang Rai
Doi Din Dang
Pottery House
Pah Tong Cave Village
Kok River Garden
Chiang Rai
Clock Tower 
Cherntawan International Meditation Center
Mae Fah Luang
Art & Cultural Park
Black House Museum
Chiang Saen
Historical Site
Historical Chiang Rai
City Hall
Sri Don Moon
Art Space
Hall of Opium
Opium House Museum
Suan Tung Garden
Singhaklai House
Phan Artist Group
Folk Toys Museum
Sao Mai House
The Thais Cultural Ambassadors
Office of
the Chiang Rai Provincial Administrative Organization 
Nang Lae Village
Chiang Rai
Artist’s House

– TIMELINE –