ข่าวเด่น News

ประชาคมเชียงรายรับรู้เรื่องการขับเคลื่อน
สู่ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN)
รวมทุกภาคีเครือข่าย
Building the Awareness of
Chiang Rai to UCCN – 2nd
 
27 October 2020
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองเชียงราย
สู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
Chiang Rai to UCCN 
Committee 1st Meeting
 
15 October 2020
ประชาคมเชียงรายรับรู้เรื่องการขับเคลื่อน
สู่ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN)
กลุ่มย่อยภาคีเครือข่าย
Building the Awareness of
Chiang Rai to UCCN – 1st
 
27 August 2020
มฟล. จับมือ อพท. และจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนเชียงรายไปสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 
Expert Meeting of Chiang Rai to UNESCO Creative Cities Network UCCN
 
24 July 2020

กิจกรรม Activity

BANDUNG & BAGUIO CITY
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่าย UCCN ในต่างประเทศ
เมืองบันดุง อินโดนีเซีย (Design)
เมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์ (Crafts & Folk Art)
27 พฤศจิกายน 2563
 
Video Conference Meeting
with UCCN
Bandung – City of Design
Baguio city – City of Crafts & Folk Art
27 November 2020
PHUKET
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูเก็ต
เมืองด้านอาหาร UCCN
23 – 25 พฤศจิกายน 2563
 
Learning and Sharing at Phuket
City of Gastronomy – UCCN
23 – 25 November 2020
BANGKOK
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรุงเทพฯ
เมืองด้านการออกแบบ UCCN
16 – 18 ตุลาคม 2563
 
Learning and Sharing at Bangkok 
City of Design – UCCN
16 – 18 October 2020
CHIANG MAI
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงใหม่
เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน UCCN
8 – 10 ตุลาคม 2563
 
Learning and Sharing at Chiang Mai  
City of Crafts and Folk Art – UCCN
8 – 10 October 2020