ประชาคมเชียงรายรับรู้เรื่องการขับเคลื่อน
สู่ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN)
รวมทุกภาคีเครือข่าย
Building the Awareness of
Chiang Rai to UCCN – 2nd
 27 October 2020
ประชาคมเชียงรายรับรู้เรื่องการขับเคลื่อน
สู่ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN)
กลุ่มย่อยภาคีเครือข่าย
Building the Awareness of
Chiang Rai to UCCN – 1st
27 August 2020
มฟล. จับมือ อพท. และจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนเชียงรายไปสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 
Expert Meeting of Chiang Rai to UNESCO Creative Cities Network UCCN
 24 July 2020