ข้อมูลพื้นฐานเชียงราย

เหนือสุดยอดแดนสยาม
นครแห่ง 7 สายน้ำ 3 ฝ่ายฟ้า 35 ยอดดอย

ภาพแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงที่ตั้งจังหวัดเชียงราย

ลักษณะทางกายภาพ

ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของประเทศไทย
ระยะทางเชียงราย – กรุงเทพฯ ห่างกันประมาณ 289 กิโลเมตร
เหนือ ติดต่อกับ ประเทศเมียนมาร์ และสปป.ลาว
ใต้ ติดต่อกับ จ.ลำปาง และจ.พะเยา
ตะวันออก ติดต่อกับ สปป.ลาว และจ.พะเยา
ตะวันตก ติดต่อกับ จ.เชียงใหม่และประเทศเมียนมาร์
ภูมิประเทศ: เขตเทือกเขาสูง มีที่ราบสูงเป็นหย่อมๆ
ภูมิอากาศ: เป็นเทือกเขาสูงได้รับผลกระทบจากทะเลน้อยมีอากาศที่แตกต่างกันในแต่ฤดู
อุณหภูมิสูงสุด 36.1 ต่ำสุด 11.5 (พ.ศ. 2561)
เขตการปกครอง
18 อำเภอ   124 ตำบล   1,753 หมู่บ้าน
1 อ.เมืองเชียงราย
2 อ.แม่ฟ้าหลวง
3 อ.แม่สาย
4 อ.เชียงแสน
5 อ.แม่จัน
6 อ.ดอยหลวง
7 อ.เชียงของ
8 อ.เวียงแก่น
9 อ.เวียงเชียงรุ้ง
10 อ.เวียงชัย
11 อ.พญาเม็งราย
12 อ.ขุนตาน
13 อ.เทิง
14 อ.แม่ลาว
15 อ.แม่สรวย
16 อ.พาน
17 อ.ป่าแดด
18 อ.เวียงป่าเป้า
ตราประจำจังหวัดเชียงราย
รูปช้างใต้เมฆขาว หมายถึง นิมิตของความรุ่งเรืองในอดีต
ว่ากันว่าช้างทรงของพญามังรายหลุดหายไปจากหลักที่ผูกไว้ พญามังราย ติดตามไปจนถึงภูมิประเทศอันบริบูรณ์ริมน้ำกก จึงโปรดให้ตั้งเมืองเชียงรายขึ้น ณ ที่นั้น
สีม่วง – สีประจำวันเสาร์ วันประสูติของพญามังราย
ดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงราย
ดอกพวงแสด Pyrostegia Venusta / Orange Trumpet
ไม้เลื้อยต่างประเทศ มีดอกสีแสด
ต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงราย
ต้นกาสะลองคำ Radermachera ignea (Kurz) Steenis
ต้นไม้ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระราชทานให้เป็นไม้ประจำจังหวัดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี รัชกาลที่ 9
คำขวัญประจำจังหวัดเชียงราย
“เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง”
ทรัพยากรธรรมชาติ
เชียงราย ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งเจ็ดสายน้ำ สามฝ่ายฟ้า สามสิบห้าม่อนดอย”
7 สายน้ำ
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำทั้ง 7 สาย แม่น้ำกก แม่น้ำโขง แม่น้ำอิง แม่น้ำคำ แม่น้ำลาว
แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก
3 ฝ่ายฟ้า
เขตติดต่อกันถึงสามประเทศประเทศไทย สปป.ลาว และสหภาพเมียนม่าร์
35 ม่อนดอย
มียอดเขามากมาย โดยยอดเขาที่สำคัญเช่น ดอยตุง ดอยแม่สลอง ดอยช้าง ดอยวาวี ภูชี้ฟ้า
ดอยผาหม่น ดอยผาตั้ง เป็นต้น
ศาสนาในเชียงราย
ประชากรจังหวัดเชียงราย
ที่มา: 
1. สำนักงานสถิติเชียงราย, Chiang Rai Provincial Statistical Office: รายงานสถิติเชียงราย ปี 2562
2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย