การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงใหม่

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนเมืองเชียงรายกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2563 เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ได้รับประสบการณ์การจัดการพื้นที่ที่เป็นหัวใจของเมืองจากพื้นที่ประวัติศาสตร์มาสู่พื้นที่เรียนรู้และสร้างสรรค์ และนำมาเชื่อมโยงถึงเมืองเชียงรายในฐานะเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งในเมืองเชียงรายมีอาคารศาลากลางหลังแรกที่ได้ก่อสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก เป็นอาคารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร และมีพื้นที่โดยรอบเหมาะสมกับขนาดของเมืองเชียงราย การเข้าชมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่และอาคารโดยรอบนั้น เพื่อการสร้างประสบการณ์ในการจัดการพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายที่เป็นศูนย์กลางของการริเริ่มสร้างสรรค์จากรากฐานของเมืองอย่างแท้จริงการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 2.พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และ 3.หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ชุมชนวัดศรีสุพรรณ

Read More »

ประชาคมเชียงรายรับรู้เรื่องการขับเคลื่อน สู่ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ของยูเนสโก

          วันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ประชาคมเชียงราย 3 เครือข่าย คือ เครือข่ายชุมชนนักสร้างสรรค์ เครือข่ายภาคธุรกิจและประชาสังคม เครือข่ายภาคราชการสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้และร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN)

Read More »

มฟล. จับมือ อพท. และจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนเชียงรายไปสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) 

Previous Next           เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และคณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดประชุม การประชุมวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส ความโดดเด่น ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ณ

Read More »

แมงสี่หูห้าตา

สัตว์ในตำนานเล่าขาน เปลี่ยนจากถ่านไฟ กลายเป็นทองคำ ภาพที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/แมงสี่หูห้าตา แมงสี่หูห้าตา สัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับหมี มี 4 ใบหู 5 ดวงตา ตัวสีน้ำตาลเข้มมีขน มีหาง ลักษณะพิเศษคือ กินถ่านเผาไฟเป็นอาหาร และถ่ายออกมาเป็นทองคำ เชื่อกันว่า อาศัยอยู่ในถ้ำ บริเวณวัดพระธาตุวัดดอยเขาควายแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย สัตว์ตำนานตนนี้ มาจากเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าต่อ ๆ

Read More »

ข้อมูลพื้นฐานเชียงราย

เหนือสุดยอดแดนสยามนครแห่ง 7 สายน้ำ 3 ฝ่ายฟ้า 35 ยอดดอย ภาพแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงที่ตั้งจังหวัดเชียงราย ลักษณะทางกายภาพ ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของประเทศไทยระยะทางเชียงราย – กรุงเทพฯ ห่างกันประมาณ 289 กิโลเมตร เหนือ ติดต่อกับ ประเทศเมียนมาร์ และสปป.ลาวใต้ ติดต่อกับ จ.ลำปาง และจ.พะเยาตะวันออก ติดต่อกับ สปป.ลาว และจ.พะเยาตะวันตก ติดต่อกับ จ.เชียงใหม่และประเทศเมียนมาร์

Read More »

Chiang Rai Development Creative City

จากต้นกำเนิดอารยธรรมโบราณ สู่ความผสมผสานหลากหลายของผู้คน เมืองเชียงรายถูกสร้างโดยพญามังราย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.1805 และผ่านผู้ปกครองมาอย่างยาวนานจนกระทั่งกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย มีความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของ “เชียงราย” หรือ แอ่งเชียงแสน-เชียงราย มีสอง ระลอกใหญ่ ระลอกแรก เป็นการรวบรวมผู้คนแล้วตั้งมั่นสร้างเมืองโดยราชวงศ์มังรายในช่วงต้น พุทธศตวรรษที่ 19 ระลอกสอง คือ เชียงรายจึงกลายเป็นหน่วยปกครองของรัฐไทยในฐานะจังหวัดหนึ่ง ภายใต้ระบบเขตการปกครองแบบใหม่ที่รวมอำนาจการบริหาร สูงสุดไว้ที่กรุงเทพฯ วัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

Read More »