มฟล. จับมือ อพท. และจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนเชียงรายไปสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) 

Previous
Next
          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และคณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดประชุม การประชุมวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส ความโดดเด่น ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงราย
           โดย ดร.วาสนา พงศาปาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ กล่าวถึง แนวทางการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก และการใช้ แนวทางเมืองสร้างสรรค์ขับเคลื่อนจังหวัดไปสู่การกระจายรายได้ และอพท. จะเข้ามาร่วมทำงานไปพร้อมกับจังหวัดเชียงราย
           รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บรรยายถึงประสบการณ์การผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ กรณีศึกษาเมืองสร้างสรรค์ที่เป็นเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก และประโยชน์ที่เมืองสร้างสรรค์จะได้รับ
            จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม กลุ่มนักสร้างสรรค์ ภาคธุรกิจ ภาคราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำเสนอแนวคิดวิเคราะห์ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม และมุ่งเป้าไปสู่เมืองสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการนำเครื่องมือของการเป็นเมืองสร้างสรรค์มาแก้ไขปัญหาทางสังคม กระจายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รักษาปกป้องเมือง และสิ่งแวดล้อม โดยทาง มฟล. จะผลจากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสร้างการรับรู้เรื่องเมืองสร้างสรรค์ในในพื้นที่เชียงรายต่อไป