ประชาคมเชียงรายรับรู้เรื่องการขับเคลื่อน สู่ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ของยูเนสโก

          วันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ประชาคมเชียงราย 3 เครือข่าย คือ เครือข่ายชุมชนนักสร้างสรรค์ เครือข่ายภาคธุรกิจและประชาสังคม เครือข่ายภาคราชการสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้และร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้าเชียงราย จังหวัดเชียงราย
          การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ว่า เน้นที่ประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดเชียงราย เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด และเน้นการมีส่วนร่วม รวมถึงเกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ของยูเนสโก จากการประชุมทั้งสามวัน วิทยากรได้เสนอว่าการเป็นเมืองสร้างสรรค์นั้นจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนชาวเชียงราย ดังนี้
      1. ประชาชนชาวเชียงรายจะสามารถแสดงทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในเวทีโลก
      2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นส่วนประกอบ ของเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาสังคม
      3. ประชาชนชาวเชียงรายแบ่งปันความรู้สู่กลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก
      4. สร้างศักยภาพท้องถิ่นและฝึกอบรม ทางด้านทักษะธุรกิจ แก่ผู้มีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม
      5. พัฒนานวัตกรรม โดยผ่านการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญจากรากวัฒนธรรม
      6. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทางวัฒนธรรมในตลาดระดับชาติและนานาชาติ
          ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้นได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายทั้ง 3 กลุ่ม ในประเด็น จากรากวัฒนธรรมสู่ยอดการเป็นเมืองสร้างสรรค์ โดยได้ค้นหาศักยภาพเมืองเชียงรายว่ามีแนวทางการไปสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านใดบ้าง โดยข้อสรุปพบว่า ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การออกแบบเมือง และต้นทุนจากบุคคล(ศิลปิน/นักคิด) เป็นจุดเด่นที่สำคัญของเชียงราย โดยที่ประชุมมีการระดมความคิดเสนอแนวทางจังหวัดเชียงรายเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกใน(ในเบื้องต้น) สามแนวทาง คือ เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ทั้งนี้การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านใดนั้นยังคงต้องรับฟังความคิดเห็นในวงกว้างอีกต่อไป เพื่อจะสมัครเข้าสู่เครือข่ายเมือสร้างสรรค์ของยูเนสโกในปี พ.ศ.2566

กลุ่มชุมชนนักสร้างสรรค์ (24 สิงหาคม 2563)

ภาคเอกชน และประชาสังคม (25 สิงหาคม 2563)

ภาครัฐ (26 สิงหาคม 2563)