CHIANG RAI AT CHIANG MAI CREATIVE CITIES NETWORK FORUM 2021

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายรชฏ อึ้งอภินันท์ ได้นำทีมเชียงรายเมืองสร้างสรรค์เข้าร่วมการประชุมนานาชาติเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเมืองสร้างสรรค์และการสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ไทย (TCCN) รวมถึงการเรียนรู้ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์นานาชาติในภาวะวิกฤต ที่เมืองสร้างสรรค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเยียวยาและจัดกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือเมืองที่เผชิญกับภาวะไวรัสโควิด 19 ได้อย่างไร
โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับมอบหมายจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการนำเสนอความพร้อมของเมืองเชียงรายที่จะสมัครเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในด้านการออกแบบ ที่เป็นการออกแบบการบริการเพื่อความยั่งยืน โดยผศ.ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง และอาจารย์ดร. ธฤตวัน เจริญพร นำเสนอความพร้อมของเมืองเชียงรายในการสมัครของกลุ่มนักสร้างสรรค์ ที่มีแรงบันดาลใจจากโครงการพัฒนาดอยตุงและไร่แม่ฟ้าหลวง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรม แรงบันดาลใจนี้ทำให้กลุ่มนักสร้างสรรค์เดินทางเข้ามาพำนักในจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 40 ปี ซึ่งมีกลุ่มคนที่ทำงานสร้างสรรค์ที่สร้างพื้นที่ที่เรียกว่าบ้านศิลปิน เพื่อสร้างประสบการณ์ทางศิลปะให้กับสังคม มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรที่ชัดเจนเพื่อนำงานศิลปะและการออกแบบมาสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองให้มีชีวิตชีวา
ในแผนที่จะเสนอในใบสมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักร่วมกับคณะทำงานเมืองสร้างสรรค์ จะสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ในรูปแบบศูนย์การออกแบบเพื่อความยั่งยืน และการนำวิธีคิดของกระบวนการออกแบบมาจัดเป็นหลักสูตรในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทั้งหลักสูตรสามัญและหลักสูตรระยะสั้นให้กับกลุ่มที่เปราะบางในสังคมเพื่อใช้การออกแบบเป็นเครื่องมือในการก้าวพ้นความยากจนและมีความเท่าเทียมในสังคมเป็นเป้าหมาย
บทความ: ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2563