E X H I B I T I O N   &   S H O W C A S E

แม่คำสบเปิน
ชุมชนเกษตร ปลอดสารเคมี
สู่ชุมชนออกแบบหัตถกรรมร่วมสมัย
พัฒนาสู่ Design Community
ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2564 
ณ ลานหน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดเชียงราย
CULTURE ALERT
NATURE ALIVE
นิทรรศการ เชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมฯ
สู่งานออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สุดต๊าช!!!
ครั้งแรกกับการแสดงผลงานรูปแบบ 3D Mapping
และร่วมชื่นชมกับผลงานชิ้นสุดท้ายของ อ.บรูซ แกสตั้น
ระหว่างวันที่ 23 – 28 พฤศจิกายน 2564
ณ อาคารแผ่นดินไหว (หลังศาลากลางหลังเก่า) จังหวัดเชียงราย

 

การพัฒนาชุมชนด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ

นิทรรศการหมุนเวียน
การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวสร้างสรรค์
ที่ต่อยอดเป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ
ที่ได้รับการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ
อาทิ 
– เซรัมจากเกษรดอกบัว บ้านสันป่าเหียง
– เซรั่มบำรุงผิวจากส่วนผสมของตะคร้อ บ้านน้ำม้า
– ครีมบำรุงสารสกัดจากล่อบ่อ บ้านห้วยส้าน
พร้อมทั้งกิจกรรมเวิร์คช็อปมากมายภายในบู๊ช

ระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2564
ณ ลานหน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดเชียงราย

นวัตกรรมแห่งความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและธรรมชาติที่อยู่รอบตัว
ที่ต้องการความสมดุลด้วยการออกแบบ
ที่ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัสดุที่มีกระบวนการผลิตและการติดตั้งที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
การใช้วัสดุที่นำมาใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณขยะ
หรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากนักสร้างสรรค์ผู้ผลิต
และผู้บริโภคเพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์
และธรรมชาติอย่างสมดุลนั้นเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
โดย สยามไฟเบอร์รีบาร์
ระหว่าง 22 – 28 พฤศจิกายน 64
ณ ลานศาลากลางหลังเก่า จังหวัดเชียงราย