การประกวดภาพถ่ายลุ่มน้ำโขง สายน้ำแห่งชีวิต

รายละเอียดโครงการประกวดภาพถ่ายลุ่มน้ำโขง สายน้ำแห่งชีวิต
          การชี้แจงโดยสังเขป:  จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตลุ่มน้ำกกโขง (เหนือ) ประกอบไปด้วย แม่น้ำสาขามากมาย เช่น แม่น้ำอิง แม่น้ำกก แม่น้ำจัน แม่น้ำคำ เป็นต้น 
          แม่น้ำเหล่านี้ส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดอยู่บนสันเขาทางทิศตะวันตก ไหลผ่านหุบเขาบริเวณที่ราบลุ่มก่อนลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างไทยและลาวประมาณ 97 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเชียงแสน เชียงของ และเวียงแก่น แม่น้ำโขง ลำน้ำสาขาและพื้นที่ชุ่มน้ำได้หล่อเลี้ยงผู้คนมากมาย ก่อให้เกิดอารยธรรมลุ่มน้ำ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน  พบว่า ปัจจุบันแม่น้ำโขงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งในด้านของปริมาณน้ำ การขึ้นลงตามฤดูกาล จำนวนตะกอนดิน แร่ธาตุอาหาร ชนิดและจำนวนพันธุ์ปลาธรรมชาติ
          จากความสำคัญของลุ่มน้ำโขงดังกล่าว จึงเกิดโครงการประกวดภาพถ่ายนี้มีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นตามหลักการของงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยผู้เข้าประกวดจะได้แสดงผลงานภาพถ่ายของตนเองและสื่อความสำคัญออกมาผ่านคำอธิบายสั้น ๆ ซึ่่งการประกวดในรอบแรกนี้จะเน้นไปที่ภาพถ่ายผู้คนและสายน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจะขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆในภูมิภาคของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
          ผู้จัดการประกวด ได้แก่ โครงการ Mekong Culture WELL ซึ่งอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Michigan State University  และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยภาพถ่ายทั้งหมด ถูกนำไปจัดแสดงในระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน ซึ่งจังหวัดเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน Chiang Rai Design Week 2021
 
 
การประกวดภาพถ่ายลุ่มน้ำโขง สายน้ำแห่งชีวิต
หลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวด
          ผู้เข้าประกวดมีสามารถส่งภาพถ่ายของตนเอง ในรูปแบบของดิจิทัลไฟล์ ได้สูงสุด ไม่เกิน คนละ 10 ภาพ โดยการประกวดภาพถ่ายจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 1. รุ่นเยาวชน (อายุไม่เกิน 20 ปี)
 2. รุ่นบุคคลทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)
หัวข้อการประกวด
โดยหัวข้อในการประกวดประกอบด้วย 2 หัวข้อในการประกวด ได้แก่
 1. ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึง ความงามของธรรมชาติ, ทิวทัศน์ของลุ่มน้ำโขง*และลุ่มน้ำสาขา (แม่น้ำอิง แม่น้ำกก แม่น้ำจัน และแม่น้ำคำ)
 2. วิถีชีวิตผู้คนที่พี่งพาสายน้ำ ของลุ่มน้ำโขง*และลุ่มน้ำสาขา (แม่น้ำอิง แม่น้ำกก แม่น้ำจัน และแม่น้ำคำ)
(*หมายเหตุ: เป็นแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เท่านั้น)
หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด
          1) ผู้ประกวดส่งภาพถ่าย ที่มีการถ่ายในสถานที่จริง เป็นภาพถ่ายจากอุปกรณ์จากกล้องดิจิทัล กล้องมือถือสมาร์ทโฟน และกล้องจากแท็บแล็ต
          2) ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้น ๆ โดยห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งประกวดหรือ
ส่งในนามของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
          3) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยออกสื่อสาธารณะ หรือการประกวด ชมรม หรือ องค์กรอื่นใด
และต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใด ๆ หรือเป็นภาพที่จำหน่ายบนเว็บไซต์
          4) หากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดปรากฏภาพวัตถุ หรือบุคคลอื่นใด ผู้เข้าประกวดต้องรับรองว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของวัตถุและบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพ หรือผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์อื่นใดโดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย
ในการถ่ายภาพนั้น
          5) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ถูกตัดต่อภาพ
          6) การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
          7) ผู้เข้าประกวดต้อง ส่งไฟล์แบบดิจิทัลนามสกุล .jpg/.jpeg โดยตั้งชื่อไฟล์ที่ระบุถึงรหัสหัวข้อ ตามด้วย ชื่อและนามสกุลจริงของตนเองที่ชัดเจน ดังนี้ 

ตัวอย่างตั้งชื่อไฟล์ เข้าประกวด

A1_นายสมชาย ดวงดี รูปที่ 1.jpeg

รหัส
ความหมาย
หัวข้อการประกวด
รุ่น/ประเภทบุคคล
A1
ความงามของธรรมชาติ
รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 20 ปี
A2
ความงามของธรรมชาติ
รุ่นบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
B1
วิถีชีวิตผู้คนที่พี่งพาสายน้ำ
รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 20 ปี
B2
วิถีชีวิตผู้คนที่พี่งพาสายน้ำ
รุ่นบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
          8) ภาพถ่ายแต่ละรูปที่ส่งมานั้น จะต้องระบุข้อความหรือคำอธิบาย ดังนี้
 • 8.1) ชื่อไฟล์อ้างอิง
 • 8.2) คำอธิบายสั้น ๆ (จำกัดความยาวไม่เกิน 100 คำ โดยอธิบายความสำคัญหรือสิ่งที่ต้องการจะสื่อ)
 • 8.3) วันที่ถ่ายภาพ
 • 8.4) สถานที่ถ่ายภาพ
 • 8.5) เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
ตัวอย่างการส่งรูปเข้าประกวด
รูปภาพด้านล่าง แสดงให้เห็นว่าคนในท้องถิ่นพึ่งพาแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาอย่างไรบ้าง
ชื่อไฟล์: B2_นายสมชาย ดวงดี รูปที่ 1.jpeg
B2_นายสมชาย ดวงดี รูปที่ 1.jpeg
คำอธิบาย ชีวิตคนหาไก และอนาคตที่ (ยัง) ไม่แน่นอน…
วันที่ถ่ายภาพ 1 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ถ่ายภาพ บ้านแจมป๋อง ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
การติดต่อ โทร 099 888 9898 อีเมล์ sommchai.d.d@gmail.com 

คณะกรรมการตัดสิน

 • David Feingold
 • Kalayanee Mam
 • Apisom Intralawan
 • Wisa Fink
 • Amanda Flaim
 • Pollavat Praphattong
ระยะเวลาสิ้นสุดการส่งผลงาน
ส่งผลงานภายใน 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23:00 น. (เปลี่ยนแปลงจากเดิม 17 พฤศจิกายน 2564)
การประกาศผลการประกวด
5 ธันวาคม 2564
ช่องทางการส่งผลงาน
ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานของท่าน ได้ที่ chiangraiphotocontest@gmail.com
คำสงวนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของภาพถ่าย
การส่งภาพเข้าประกวด เจ้าของภาพต้องยินยอมสิทธิ์ในการคัดลอกผลงานให้กับทีมงานเจ้าของโครงการ ทางโครงการ The Mekong WELL ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกและเผยแพร่ พร้อมทั้งให้เครดิตที่เหมาะสมแก่ช่างภาพ และอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น (ไม่ใช่เพื่อการค้า)
รางวัล (รวม 44,000 บาท)
ภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลดังนี้
ประเภทที่หนึ่ง A1 ความงามของแม่น้ำ (รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 20 ปี)

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 400 บาท จำนวน 10 รางวัล รวม 4,000 บาท
ยอดถูกใจสูงสุด (นับจากการโหวตการลงคะแนนในงานเชียงรายดีไซน์วีค) เงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภทที่สอง A2 ความงามของแม่น้ำ (รุ่นบุคคลทั่วไป)
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 400 บาท จำนวน 10 รางวัล รวม 4,000 บาท
ยอดถูกใจสูงสุด (นับจากการโหวตการลงคะแนนในงานเชียงรายดีไซน์วีค) เงินรางวัล 1,000 บาท
ประเภทที่สาม B1 วิถีชีวิต  (รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 20 ปี)
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 400 บาท จำนวน 10 รางวัล รวม 4,000 บาท
ยอดถูกใจสูงสุด (นับจากการโหวตการลงคะแนนในงานเชียงรายดีไซน์วีค) เงินรางวัล 1,000 บาท
ประเภทที่สี่ B2 (รุ่นบุคคลทั่วไป)
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 400 บาท จำนวน 10 รางวัล รวม 4,000 บาท
ยอดถูกใจสูงสุด (นับจากการโหวตการลงคะแนนในงานเชียงรายดีไซน์วีค) เงินรางวัล 1,000 บาท
 
ในการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการท่านสามารถ โพสรูปลงเฟสบุ๊ค โดยติดแฮชแท็ก
#BeautyOfTheMekong
***********************************************